Dictionar termeni

CADASTRUL
Este un sistem de evidenţă şi inventariere a tuturor bunurilor imobile (terenuri şi/sau construcţii). In baza documentaţiei cadastrale ( denumite în continuare documentaţii) întocmite, se atribuie un număr cadatral unic pentru fiecare imobil. Aceste documentaţii stau la baza înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la :

- imobile care necesită documentaţie pentru prima înscriere;
- imobile care necesită documentaţie pentru dezlipire / alipire ;
- imobile care necesită documentaţie pentru desfinţarea / înscrierea unei construcţii;
- imobile care necesită documentaţie pentru modificarea suprafeţei sau limitelor.

INTABULAREA
Este înscrierea prin care se realizează definitiv, de la data înregistrării cererii, tranferarea, constituirea, modificarea sau stingerea unui drept real imobiliar în cartea funciară.

CARTEA FUNCIARA
Este un registru public destinat la evidenţierea datelor referitoare la imobile şi la anumite inscripţiuni, prin care
drepturile reale asupra imobilelor iau naştere sau încetează.Fiecărui imobil îi corespunde câte o carte funciară. Cartea funciară se deschide în baza unei documentaţii cadastrale recepţionate ( care are număr cadastral atribuit) şi a actelor de proprietate.

Cartea funciară are trei părţi:
A. Partea I-a : cuprinde :
- numărul cadastral atribuit imobilului;
- adresa imobilului, din ce este format imobilul şi suprafeţele rezultate din măsurători ;
- suprafaţa de teren aferentă, din actele de proprietate.
B. Partea II-a : cuprinde :
- numele şi prenumele proprietarului / proprietarilor;
- înscrisuri privitoare la proprietate – enumerarea actelor, modalitaţi de dobândre / transmitere a proprietăţii, moduri de deţinere a proprietăţii : exclusiv / indiviziune;
C. Partea III-a : cuprinde înscrieri privitoare la sarcini :
- sarcini ( ipoteci, privilegii);
- uzfruct, uz, habitaţie, superficie / servituţi în sarcina imobilului;
- fapte juridice, drepturi personale ale unr teţe persoane, referitoare la drepturi reale.

SCHITA CORPULUI DE PROPRIETATE
Documentul grafic ce se întocmeşte împreună cu fişa corpului de proprietate, la o scară convenabilă, pe care se înscriu datele de poziţionare şi de identificare a corpului de proprietate, categoriile de folosinţă a parcelelor, construcţiile şi vecinătăţile acestora.

INSCRIEREA PROVIZORIE
Transferarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar se face numai sub condiţiunea justificării, necesitând proceduri ulterioare.

GEODEZIA
Ştiinţa ce se ocupă cu determinarea formei şi dimensiunilor globului pământesc în ansamblul lui sau pe porţiuni.
” Geodezia este ştiinţa care se ocupă cu măsurarea şi reprezentarea Pământului, inclusiv a câmpului său gravific, într-un spaţiu tridimensional, funcţie de timp şi a altor corpuri cereşti şi a câmpurilor lor gravitaţionale. ”

TOPOGRAFIA
Este ştiinţa şi tehnica care stă la baza întocmirii hărţilor şi planurilor care reprezintă porţiuni ale suprafeţei terestre.

CADASTRUL FUNCIAR
Înseamnă consemnarea şi descrierea tuturor imobilelor şi reprezentarea lor pe hărţi, precum şi evidenţa schimbărilor ce se produc în cursul timpului în elementele lui care îl alcătuiesc. Cadastrul conţine informaţii multiple care sunt folosite în sectoare ale activităţii economice, tehnice, sociale, juridice şi culturale.

HARTA
Este o reprezentare grafică convenţională a unei suprafeţe de teren, la o anumită scară.

PLANUL
Este o reprezentare grafică convenţională a unei suprafeţe de teren, proiectate pe un plan orizontal, la scară mare (adică se reprezintă o suprafaţă mică de teren dar pentru care se ofera multe detalii).

TARLAUA
Este o unitate teritorială, se exprimă printr-o denumire de loc şi nu are întotdeauna limite naturale ce se pot reproduce pe hartă şi servesc calculării şi verificării pe suprafeţe mai mici (parcele).

PARCELA
Suprafaţa de teren situată într-o unitate administrativ-teritorială pe un amplasament bine stabilit, având o singură categorie de folosinţă şi aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari.

PARCELARE
Împărţirea suprafeţelor de teren şi determinarea dimensiunilor caracteristice ale suprafeţelor obţinute, calculul poziţiei punctelor necesare delimitării.

TRASARE
Înseamnă marcarea pe teren în urma măsurătorilor topografice, a punctelor de contur, prin întocmirea unui proiect de execuţie.

DREPT REAL
Dreptul absolut, pe care titularul îl exercită direct asupra bunului, fără a fi necesară intervenţia altor persoane.

NIVELMENTUL
Înseamna determinarea înălţimii unor puncte din teren şi reprezentarea reliefului pe suprafeţe plane sau pe anumite direcţii.

CONSTRUCTIE
O proprietate sau o parte dintr-o proprietate construită cu o utilizare exactă pentru proprietar sau proprietari, având o adresă.

CORP DE CLADIRE
Parte componentă a unei clădiri, delimitată fie de intrarea separată în ea, fie de regimul diferit de înălţime sau de arhitectura constructivă.

CATEGORIE DE FOLOSINTA A TERENULUI
Este o caracterizare codificată din punct de vedere al destinaţiei terenului, în funcţie de scopul pentru care este utilizat: agricol, silvic, construcţii, căi de comunicaţii, exploatare minieră etc.

DELIMITAREA CADASTRALA A UNITATII TERITORIAL-ADMINISTRATIVE
Parcurgerea întregului traseu al hotarului unităţii administrativ- teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului şi marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, întocmirea actelor şi documentaţiei tehnice de delimitare.

FOND FUNCIAR
Totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlurile pe baza cărora sunt deţinute sau de domeniul public, ori privat din care fac parte.

IMOBIL
Una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara construcţii, apartinâd aceluiaşi proprietar şi este identificat printr-un număr cadastral unic.

INTRAVILANUL UNITATII ADMINISTRATIV – TERITORIALE
Partea din unitatea administrativ-teritorială, legal delimitată, destinată construirii şi locuirii.

EXTRAVILANUL UNITATII ADMINISTRATIV – TERITORIALE
Partea din unitatea administrativ-teritorială cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii.

PLAN TOPOGRAFIC
Reprezentare convenţională, în plan, analogică (pe hârtie) sau digitală (pe CD, DVD etc.), a unei suprafeţe de teren, într-o proiecţie cartografică şi într-un sistem de referinţă. În România planul topografic se întocmeşte în Sistemul de proiecţie Stereografic 1970 şi în Sistemul de referinţă Marea Neagră 1975.

PLAN CADASTRAL DE BAZA
Plan tematic întocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, poziţia şi numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate şi parcelelor, categoriile de folosinţă a terenurilor şi construcţiile permanente.

PUNCTUL GEODEZIC
Elementul din reţeaua geodezică materializat în teren, poziţionat prin coordonate, în sistemele de referinţă oficiale, inventariat după număr/denumire şi cu fişă de descriere.

LANUL
Cuprinde una sau mai multe tarlale, delimitate natural.

SECTOR CADASTRAL
Diviziune tehnică cadastrală a unităţii administrativ-teritoriale, delimitată de detalii fixe din teren (căi de comunicaţie, ape, diguri, etc.), care nu suferă modificări curente şi care cuprinde mai multe bunuri imobile.