Scoaterea din Circuitul Agricol

1). Copie dupa actele de proprietate ;
2). Copie dupa cadastru avizat anterior;
3). Copie dupa Incheierea de intabulare
4). Extras de Carte Funciara pentru informare ;
5). Certificat de urbanism copie legalizata ;
6). Aviz de la ANIF  ;
7). Copie B.I./C.I. ;
Taxele variaza in functie de suprafata, termenul pentru obtinerea tuturor avizelor este de 21 de zile lucratoare

Cadastru imobile : Completare cu constructie (Inscriere /Demolare/Extindere)

1). Cererea de solicitare informatii;
2). Cererea de receptie si inscriere;
3). Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului;
4). Extras de carte funciara pentru informare;
5). Copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior
6). Copie dupa Incheierea de intabulare;
7). Copie legalizata dupa:

 • - Autorizatia de construire/Demolare
 • - Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • - Certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul astfel:
 • - pentru constructiile fara autorizatie de construire, mai vechi de anul 1991 ;
 • -pentru constructiile ridicate dupa anul 1991 care au autorizatie de construire dar nu au proces verbal de receptie.

8). certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, cu valuarea impozabila a constructie.
9). copie xerox B.I./C.I.
TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60RON+0,05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.

Cadastru imobile : Dezmembrare sau Alipire Imobile

1). Cererea de solicitare informatii;
2). Cererea de receptie si inscriere;
3). Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului;
4). Extras de carte funciara pentru informare;
5). Copie simpla dupa  actele de proprietate;
6). Copie dupa documentatia de cadastru anterioara;
7). Copii simpla dupa B.I./C.I.;
8). Copie legalizata dupa certificatul de urbanism pentru alipire indiferent de numarul de loturi alipite; dezmembrare pentru mai mult de doua loturi rezultate din operatiune.
TAXA CADASTRU PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60 RON/ LOT REZULTAT DIN ALIPIRE, 60 RON LOT REZULTAT DIN DEZMEMBRARE.

Prima inscriere teren

1). Cererea de solicitare informaţii si convenţie;
2). Cererea de recepţie si înscriere;
3). Declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
4). Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din extravilan);
5). Actele de proprietate, după caz, in copie legalizata;
6). Certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa ;
7). Copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.

TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON.

-   Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se mai plateste o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.

Prima inscriere apartamente

1.Cerere de solicitare informatii;
2.Cerere de receptie si inscriere;
3.Declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului;
4.Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:

 • -Contract de vanzare – cumparare
 • -Contract de construire
 • - Proces verbal de predare primire
 • - Contract de Imprumut (daca a fost luat cu plata in rate)
 • - Dovada de achitare integrala (in cazul contractelor cu plata in rate)
 • - Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate difera fata de cel prezent din C.I.)
 • - Certificat de Deces  (in cazul in care exista  clauze in contract care trebuie radiate)
 • - Certificat de Mostenire

5. Declaratie Notariala -in cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;
6. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
7. B.I./C.I. in copii xerox;
TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON.

 • -   In cazul in care exista o cerere de radiere a imprumutului/ipotecii se mai plateste suplimentar o taxa de 60RON
 • -   Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se mai plateste o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.

Dictionar termeni

CADASTRUL
Este un sistem de evidenţă şi inventariere a tuturor bunurilor imobile (terenuri şi/sau construcţii). In baza documentaţiei cadastrale ( denumite în continuare documentaţii) întocmite, se atribuie un număr cadatral unic pentru fiecare imobil. Aceste documentaţii stau la baza înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la :

- imobile care necesită documentaţie pentru prima înscriere;
- imobile care necesită documentaţie pentru dezlipire / alipire ;
- imobile care necesită documentaţie pentru desfinţarea / înscrierea unei construcţii;
- imobile care necesită documentaţie pentru modificarea suprafeţei sau limitelor.

INTABULAREA
Este înscrierea prin care se realizează definitiv, de la data înregistrării cererii, tranferarea, constituirea, modificarea sau stingerea unui drept real imobiliar în cartea funciară.

CARTEA FUNCIARA
Este un registru public destinat la evidenţierea datelor referitoare la imobile şi la anumite inscripţiuni, prin care
drepturile reale asupra imobilelor iau naştere sau încetează.Fiecărui imobil îi corespunde câte o carte funciară. Cartea funciară se deschide în baza unei documentaţii cadastrale recepţionate ( care are număr cadastral atribuit) şi a actelor de proprietate.

Cartea funciară are trei părţi:
A. Partea I-a : cuprinde :
- numărul cadastral atribuit imobilului;
- adresa imobilului, din ce este format imobilul şi suprafeţele rezultate din măsurători ;
- suprafaţa de teren aferentă, din actele de proprietate.
B. Partea II-a : cuprinde :
- numele şi prenumele proprietarului / proprietarilor;
- înscrisuri privitoare la proprietate – enumerarea actelor, modalitaţi de dobândre / transmitere a proprietăţii, moduri de deţinere a proprietăţii : exclusiv / indiviziune;
C. Partea III-a : cuprinde înscrieri privitoare la sarcini :
- sarcini ( ipoteci, privilegii);
- uzfruct, uz, habitaţie, superficie / servituţi în sarcina imobilului;
- fapte juridice, drepturi personale ale unr teţe persoane, referitoare la drepturi reale.

SCHITA CORPULUI DE PROPRIETATE
Documentul grafic ce se întocmeşte împreună cu fişa corpului de proprietate, la o scară convenabilă, pe care se înscriu datele de poziţionare şi de identificare a corpului de proprietate, categoriile de folosinţă a parcelelor, construcţiile şi vecinătăţile acestora.

INSCRIEREA PROVIZORIE
Transferarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar se face numai sub condiţiunea justificării, necesitând proceduri ulterioare.

GEODEZIA
Ştiinţa ce se ocupă cu determinarea formei şi dimensiunilor globului pământesc în ansamblul lui sau pe porţiuni.
” Geodezia este ştiinţa care se ocupă cu măsurarea şi reprezentarea Pământului, inclusiv a câmpului său gravific, într-un spaţiu tridimensional, funcţie de timp şi a altor corpuri cereşti şi a câmpurilor lor gravitaţionale. ”

TOPOGRAFIA
Este ştiinţa şi tehnica care stă la baza întocmirii hărţilor şi planurilor care reprezintă porţiuni ale suprafeţei terestre.

CADASTRUL FUNCIAR
Înseamnă consemnarea şi descrierea tuturor imobilelor şi reprezentarea lor pe hărţi, precum şi evidenţa schimbărilor ce se produc în cursul timpului în elementele lui care îl alcătuiesc. Cadastrul conţine informaţii multiple care sunt folosite în sectoare ale activităţii economice, tehnice, sociale, juridice şi culturale.

HARTA
Este o reprezentare grafică convenţională a unei suprafeţe de teren, la o anumită scară.

PLANUL
Este o reprezentare grafică convenţională a unei suprafeţe de teren, proiectate pe un plan orizontal, la scară mare (adică se reprezintă o suprafaţă mică de teren dar pentru care se ofera multe detalii).

TARLAUA
Este o unitate teritorială, se exprimă printr-o denumire de loc şi nu are întotdeauna limite naturale ce se pot reproduce pe hartă şi servesc calculării şi verificării pe suprafeţe mai mici (parcele).

PARCELA
Suprafaţa de teren situată într-o unitate administrativ-teritorială pe un amplasament bine stabilit, având o singură categorie de folosinţă şi aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari.

PARCELARE
Împărţirea suprafeţelor de teren şi determinarea dimensiunilor caracteristice ale suprafeţelor obţinute, calculul poziţiei punctelor necesare delimitării.

TRASARE
Înseamnă marcarea pe teren în urma măsurătorilor topografice, a punctelor de contur, prin întocmirea unui proiect de execuţie.

DREPT REAL
Dreptul absolut, pe care titularul îl exercită direct asupra bunului, fără a fi necesară intervenţia altor persoane.

NIVELMENTUL
Înseamna determinarea înălţimii unor puncte din teren şi reprezentarea reliefului pe suprafeţe plane sau pe anumite direcţii.

CONSTRUCTIE
O proprietate sau o parte dintr-o proprietate construită cu o utilizare exactă pentru proprietar sau proprietari, având o adresă.

CORP DE CLADIRE
Parte componentă a unei clădiri, delimitată fie de intrarea separată în ea, fie de regimul diferit de înălţime sau de arhitectura constructivă.

CATEGORIE DE FOLOSINTA A TERENULUI
Este o caracterizare codificată din punct de vedere al destinaţiei terenului, în funcţie de scopul pentru care este utilizat: agricol, silvic, construcţii, căi de comunicaţii, exploatare minieră etc.

DELIMITAREA CADASTRALA A UNITATII TERITORIAL-ADMINISTRATIVE
Parcurgerea întregului traseu al hotarului unităţii administrativ- teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului şi marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, întocmirea actelor şi documentaţiei tehnice de delimitare.

FOND FUNCIAR
Totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlurile pe baza cărora sunt deţinute sau de domeniul public, ori privat din care fac parte.

IMOBIL
Una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara construcţii, apartinâd aceluiaşi proprietar şi este identificat printr-un număr cadastral unic.

INTRAVILANUL UNITATII ADMINISTRATIV – TERITORIALE
Partea din unitatea administrativ-teritorială, legal delimitată, destinată construirii şi locuirii.

EXTRAVILANUL UNITATII ADMINISTRATIV – TERITORIALE
Partea din unitatea administrativ-teritorială cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii.

PLAN TOPOGRAFIC
Reprezentare convenţională, în plan, analogică (pe hârtie) sau digitală (pe CD, DVD etc.), a unei suprafeţe de teren, într-o proiecţie cartografică şi într-un sistem de referinţă. În România planul topografic se întocmeşte în Sistemul de proiecţie Stereografic 1970 şi în Sistemul de referinţă Marea Neagră 1975.

PLAN CADASTRAL DE BAZA
Plan tematic întocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, poziţia şi numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate şi parcelelor, categoriile de folosinţă a terenurilor şi construcţiile permanente.

PUNCTUL GEODEZIC
Elementul din reţeaua geodezică materializat în teren, poziţionat prin coordonate, în sistemele de referinţă oficiale, inventariat după număr/denumire şi cu fişă de descriere.

LANUL
Cuprinde una sau mai multe tarlale, delimitate natural.

SECTOR CADASTRAL
Diviziune tehnică cadastrală a unităţii administrativ-teritoriale, delimitată de detalii fixe din teren (căi de comunicaţie, ape, diguri, etc.), care nu suferă modificări curente şi care cuprinde mai multe bunuri imobile.

Acte necesare BCF

II. Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere
1. Cerere tip;
2. Contract de închiriere încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care să cuprindă şi identificarea imobilului;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
III. Acte necesare întabulării dreptului de concesiune
1. Cerere tip;
2. Contract de concesiune;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
IV. Acte necesare radierii ipotecii şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare
1. Cerere tip;
2. Declaraţia creditorului/adresa bancii creditoare din care să rezulte în mod explicit consimţământul acestuia la radierea ipotecii şi a interdicţiei de
înstrăinare şi grevare, cu identificarea imobilului;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
V. Acte necesare eliberării extrasului de carte funciară pentru informare
1. Cerere tip;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.
VI. Acte necesare pentru schimbarea denumirii societăţii, fuziune/absorbţie
1. Cerere tip;
2. Actul adiţional încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada înregistrării la oficiul registrului comerţului sau încheierea judecătorului
delegat la oficiul registrului comerţului;
3. Certificatul de înmatriculare – copie legalizată;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.
VII. Actele necesare pentru notarea litigiilor în cartea funciară
1. Cerere tip;
2. Copie după acţiunea înregistrată la instanţa judecătorească cu indicarea numărului de dosar sau certificat de grefă care să identifice imobilul cu numărul
cadastral, numărul de carte funciară şi localitate;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
VIII. Acte necesare pentru reconstituirea cărţilor funciare
1. Cerere tip;
2. Declaraţie notarială din partea proprietarilor din care să rezulte că situaţia juridică a imobilului prezentată în vederea reconstituirii este cea reală;
3. Un extras de carte funciară eliberat anterior cu ultima situaţie cunoscută a proprietăţii sau actul de dobândire;
4. Certificat fiscal de la primăria locală.
IX. Actele necesare pentru notarea somaţiei de plată în cartea funciară
1. Cerere tip;
2. Somaţia emisă de executorul judecătoresc în dosarul execuţional;
3. Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.
X. Acte necesare pentru înscrierea actelor de dezmembrare/ apartamentare/ alipire
1. Cerere tip;
2. Documentaţia cadastrală;
3. Act de dezmembrare/ apartamentare/ alipire;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.
XI. Acte necesare eliberării copiilor după cărţile funciare, conforme cu originalul
1. Cerere;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.
XII. Acte necesare eliberării copiilor după actele aflate în arhiva de carte funciară
1. Cerere;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.
XIII. Acte necesare pentru radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct*, habitaţie, servitute, superficie)
1. Cerere tip;
2. Actul prin care se justifică radierea – copie legalizată;
3. Dovada achitării integrale a tarifului. * Certificatul de deces se prezintă în copie legalizată!
XIV. Acte necesare eliberării unui extras de carte funciară pentru autentificare
1. Cerere tip întocmită de notarul public, semnată şi de proprietarul imobilului;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.Acest tip de extras se eliberează NUMAI notarului public!
XV. Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative în cartea funciară
1. Cerere tip;
2. Adeverinţa de la primărie din care să rezulte corelarea între nr. cad. şi adresa administrativă;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
XVI. Acte necesare pentru înscrierea actelor de adjudecare
1. Cerere tip;
2. Actul de adjudecare care să identifice imobilul prin numărul topografic/cadastral şi numărul de carte funciară/localitate;
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.
XVII. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 112/1995 şi a Legii nr. 10/2001
1. Cerere tip;
2. Dispoziţia de restituire emisă de primărie;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
XVIII. Actele necesare pentru înscrierea hotărârilor judecătoreşti
1. Cerere tip;
2. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă şi expertiza care face parte integrantă din hotărârea judecătorească, după caz. În situaţia în care au
fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs);
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
XIX. Acte necesare pentru întabularea dreptului de ipotecă
1. Cerere tip;
2. Contract de ipotecă;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
XX. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate dobândit prin moştenire
1. Cerere tip;
2. Certificatul de moştenitor *;
3. Dovada achitării integrale a tarifului. * Dreptul de proprietate al autorilor fiind întabulat în cartea funciară!
XXI. Acte necesare pentru înscrierea unei construcţii finalizate şi întabularea dreptului de proprietate asupra acesteia
1. Cerere tip;
2. Documentaţie cadastrală recepţionată, în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea
imobilului;
3. Certificat eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află situat imobilul, prin care să se ateste finalizarea construcţiei;
4. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
5. Act de constituire a dreptului de superficie, în cazul în care proprietarul construcţiei nu este şi proprietarul terenului;
6. Dovada achitării integrale a tarifului.
XXII. Acte necesare pentru întabularea dreptului de proprietate
1. Cerere tip;
2. Documentaţie cadastrală recepţionată– în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea
acestuia;
3. Acte de proprietate* (în copie legalizată, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile şi a actelor autentificate de notarii publici);
4. Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, după caz;
5. Dovada achitării integrale a tarifului.

PROTOCOL DE COLABORARE incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. privind intocmirea, receptionarea documentatiilot cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman si al dreptului de administrare al C.N. A.D.N.R.-S.A. asupra imobilelor expropriate in temeiul legii nr 198/2004 , privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale.